Projekt

Nazwa inwestycji

Budowa hybrydowego systemu ma­łej ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i fo­to­wol­ta­icz­nej prze­zna­czo­nego do zasilania w ener­gię elektryczną wy­branego budynku usy­tuo­wa­ne­go na terenie kampusu Poli­tech­niki Białostockiej

Inwestor

Wydział Elektryczny Politechniki Bia­ło­stoc­kiej

Projekt architektoniczny

Janusz Topolski, PPJT TOPOLSKI

Generalny wykonawca

Elektromontaż Wschód SA, u­mo­wa nr DO-120.362/​38/​14 E-­31/​14

Wartość projektu

wynosi 744 150,00 zł, z czego:
wkład własny WE to 111 622,50 zł.
dofinansowanie ogółem: 632 537,50 zł.

Oddanie inwestycji

grudzień 2014

Realizowane projekty

Hybrydowy system małej ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i foto­wol­ta­icznej prze­zna­czo­ny do za­si­la­nia w ener­gię elek­tryczną Cen­trum Ba­daw­czo–Dy­dak­tycznego Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go przy ulicy Zwie­rzy­niec­kiej 10 został zre­a­li­zo­wa­ny w ra­mach projektu nr WND-RPPD.​05.​02.​00-20-034/12, pt. „Poprawa efek­tyw­noś­ci ener­ge­tycznej in­fra­struk­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Bia­łos­toc­kiej z wy­ko­rzys­taniem od­na­wialnych źródeł energii”, Osi Prio­ry­tetowej V. Rozwój in­fra­struktury ochro­ny śro­do­wis­ka, Dzia­ła­nia 5.2 Rozwój lo­kal­nej infrastruktury ochrony śro­do­wis­ka, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środków Europejskiego Fun­du­szu Roz­woju Re­gio­nalnego w ra­mach Re­gio­nal­nego Programu Ope­racyjnego Wo­je­wódz­twa Pod­las­kiego.

Natomiast funkcjonowanie sys­te­mu wy­twór­czego w wa­run­kach miejskich (zur­ba­ni­zo­wa­nych) jest badane w ra­mach projektu nr WND-RPPD.​01.​01.​00-​20-​015/​12, pt. „Badanie sku­tecz­noś­ci aktywnych i pasywnych metod poprawy efek­tyw­noś­ci energetycznej infra­struk­tu­ry z wy­ko­rzys­ta­niem od­na­wial­znych źródeł energii” Osi Prio­rytetowej I. Wzrost in­no­wacyjności i wspieranie przed­siębiorczości w re­gio­nie, Działania 1.1. Two­rze­nie wa­run­ków dla rozwoju in­no­wacyjności, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środków Europejskiego Fun­du­szu Roz­woju Re­gio­nalnego oraz budżetu pań­stwa w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­ne­go Województwa Pod­las­kiego.

Opis inwestycji

Hybrydowość systemu opiera się na wy­ko­rzystaniu energii wy­ge­ne­ro­wa­nej przez in­sta­la­cję fo­to­wol­ta­icz­ną oraz in­sta­la­cję z ge­ne­ra­to­ra­mi wiat­ro­wy­mi. Założono, że optymalny system do zasilania re­fe­ren­cyj­nego budynku bę­dzie miał moc za­in­sta­lo­waną 20 kWp: tur­bi­ny wia­tro­we 10 kWp i system fo­to­wol­ta­icz­ny 10 kWp. Za­pro­jek­to­wa­ny system może re­a­li­zo­wać pracę zarówno samodzielną – wys­po­wą (do­star­czać energię do systemu ener­getycznego kampusu PB), jak też prze­ka­zywać energię do sieci w sposób całkowity lub na zasadach pro­su­men­ckich.

Dodatkowo, cały układ hybrydowy współ­pracuje ze spec­jal­nie opra­co­wa­nym na Wydziale Ele­ktrycz­nym Po­li­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej sys­te­mem po­mia­ro­wym wszyst­kich is­tot­nych pa­ra­met­rów pracy elekt­ro­wni wia­tro­wych, paneli foto­wol­taicznych, inwerterów oraz wy­bra­nych instalacji elek­trycz­nych w bu­dyn­ku referencyjnym. System akwi­zycji, ar­chi­wizacji, ob­rób­ki i wizualizacji da­nych pomiarowych gro­ma­dzi i prze­twa­rza in­for­ma­cje o warunkach po­go­do­wych, w tym pa­ra­me­trach wiatru i Słoń­ca, tem­peraturze poszczególnych mo­du­łów foto­wol­ta­icznych tworzących sekcje paneli oraz rejestruje ha­łas, jaki generują turbiny wia­tro­we. Zmie­rzo­ne wielkości elekt­ryczne i nie­elek­trycz­ne gro­ma­dzo­ne będą na ser­we­rze ba­zo­da­no­wym, zaś bieżąca praca elektrowni hy­bry­do­wej prezentowana będzie na ekranach sy­nop­tycz­nych i na opra­co­wy­wa­nej stronie in­ter­ne­to­wej.

Cele badawcze

Celem naukowym przedsięwzięcia jest prze­pro­wa­dzenie wszech­stron­nych prac badaw­czych hy­bry­do­we­go sys­te­mu wy­twór­czego energii elek­trycz­nej oraz opra­co­wa­nie po­głę­bio­nych analiz tech­nicz­no–eko­no­micz­nych i ra­portów z prze­prowadzonych badań, obej­mujących przede wszyst­kim: Dodatkowo można będzie określić bi­lans energii elektrycznej w bu­dyn­ku re­fe­ren­cyjnym oraz do­ko­nać kom­plek­so­wej ana­li­zy efek­tyw­noś­ci ener­ge­tycz­nej, uwzglę­dnia­jąc bieżące zużycie energii na cele bytowe i utrzymanie in­fra­struktury.

Prace badawcze będą prowadzone w spo­sób ciągły na przestrzeni kilku naj­bliż­szych lat z uwa­gi na losowy i sezonowy charakter wia­tru i słońca przekształcanych w przed­mio­to­wych odnawialnych źródłach energii na ener­gię elek­tryczną.